Sandefjord bibliotek

Søk i bok- og mediabasen

Logg inn i MappaMi
Logg inn
Bibliotekets tjenester Veiledning til bibliotekets samlinger Arrangement og utstillinger på biblioteket Til Barnebibliotekets tilbud og tjenester Selvbetjening av bibliotekets tjenester Spør oss Alfabetisk innholdsregister A-Å

Sandefjord bibliotek - statistikk - 2014


Biblioteket skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, ved formidling av informasjon, og ved å stille bøker og annet materiell gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Dette gjøres ved utlån på biblioteket, men også ved sam­arbeid med barnehager og skoler, oppsøkende virksomhet for eldre og andre som ikke kan komme til biblioteket selv, studieplasser med PC, litteratur og trådløst nettverk, og ved ulike arrangementer.

Fra 2013 ble formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek utvidet med oppdraget "folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt". Dette medførte at Sandefjord bibliotek (sammen med Larvik, Tønsberg og Horten) fikk statlig prosjektstøtte til å videreutvikle biblioteket til et litteraturhusbibliotek. Det innebærer en videreutvikling av biblioteket som en arena for debatt og møter om ulike
temaer, i tillegg til bibliotekets tradisjonelle oppgaver. I 2014 videreutviklet man dette nye oppdraget bl.a. ved å gjennomføre 159 større og mindre arrangementer. Mange av disse arrangementene ble gjennomført i samarbeide med lokale foreninger, lag og enkeltpersoner.

Åpningstiden ved Sandefjord bibliotek er blant de lengste i landet. Ordningen med søndags­åpent bibliotek i vinterhalvåret forsterker dette, og bidrar til gode besøks- og utlåns­tall. Det er også en trend med godt besøk og utlån i sommermånedene.

Besøket er relativt konstant. I 2014 hadde biblioteket ca. 210.000 besøk, i tråd med gjennom­­snittet de siste 3 år. En stor del av de besøkende er barn/barnefamilier, ungdom og personer med flerkulturell bakgrunn. I 2014
lånte biblioteket ut 285.000 enheter. Det er en nedgang på 1 % fra 2013. Utlån av bøker både for barn og voksne viser en liten oppgang, mens utlån av DVD, CD o.l. viser en viss nedgang. Denne trenden finner en også på
landsbasis, og den kan ses i sammenheng med endringer i mediesituasjonen, først og fremst med nye sosiale og nettbaserte tilbud. Våren 2014 startet man opp forsøksvirksomhet med utlån av e-bøker fra en felles pool av e-bøker innkjøpt i fellesskap av Vestfoldkommunene. Lånere med lånerkort registrert ved Sandefjord bibliotek lånte dette året ca. 4000 e-bøker.

Nasjonale prøver for barn i grunnskolen viser økte og gode leseferdigheter blant byens skolebarn. Biblioteket bidrar med flere tiltak for lesestimulering og leseglede, som eventyr­stund med høytlesning hver uke, samarbeid med og besøk i barnehager og skoler, deltagelse i Den kulturelle skolesekken, leksehjelp ( i samarbeid med Sandefjord Røde Kors) og sommerlesekonkurranse for barn, som har fått stor oppslutning. I 2014 gjennomførte man også en lesekonkurranse for voksne med stor suksess. Biblioteket har også en rekke andre tilbud i samarbeid med eksterne aktører, bl.a. advokathjelp og hjelepdisk for IT.

Biblioteket får mange gode tilbakemeldinger om både bok- og mediesamling, ansattes mediekunnskap, åpningstider og service. Det samme gjelder kultur- og fritidsetatens ekspedisjon, som er lagt til biblioteket, og som tar hånd om alle publikumshenvendelser, selger billetter til kino og kulturarrangementer på dagtid, og håndterer etatens postbehandling og arkiv.


Statistikk i tall de siste tre årene

  2013 2014 2015 2016
UTLÅN        
Barn, fag 16.770 15.854 14.830 13.714
Barn, skjønn 81.928 83.968 85.040 84.083
Barn, ebøker   410   1.049
Barn totalt 98.698 100.232 100.894 98.846
         
Voksne, fag 51.878 50.055 47.506 47.703
Voksne skjønn 62.026 61.294 63.145 59.370
Voksne, ebøker   3.559   8.441
Voksne totalt 113.904 114.908 110.651 115.514
         
Utlån bøker totalt 212.602 215.140 211.545 214.360
Utlån e-bøker     7.597  
Utlån andre medier 76.185 70.293 70.035 57.704
Totalt utlån 288.787 285.433 289.177 272.064
Utlån pr innbygger   6,3 6,1 5,9
BESØK        
Totalt besøk 209.000 210.000 202.032 213.793
Besøk pr. innbygger   4,6 4,4 4,7
BESØK WEBSIDER        
Sidevisninger 2.541.515 3.897.796    
INFORMASJONS- OG REFERANSESPØRSMÅL        
Besvart: 44.150 44.746 43.450 39.325
ARRANGEMENTER        
Antall arrangementer 132 159 172 168

Sist oppdatert 11.04.2016